Wystąpienia publiczne

 

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom nabycia wiedzy i umiejętności profesjonalnego organizowania zebrań, spotkań oraz wystąpień publicznych.

Omówimy takie kwestie jak :

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja a wystąpienia publiczne
 • Elementy samopoznania
 • Struktura wystąpienia publicznego
 • Metody i techniki radzenia sobie ze stresem, który towarzyszy wystąpieniom publicznym.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dowiesz się:

 • Jak przygotować się do wystąpień ?
 • Jak być zrozumianym?
 • Jak konstruować wystąpienie?
 • Jak odnieść sukces w wystąpieniach?
 • Jak reagować na trudne pytania i obiekcje?
 • Jak przygotować się do wystąpień medialnych?
 • Jak występować w mediach?
 • Jak odnieść sukces w wystąpieniach medialnych?
 • Jak reagować na trudne pytania i obiekcje?

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

ORGANIZACJA ZEBRAŃ I SPOTKAŃ

 • ustalenie celu zebrania;
 • ustalenie tematyki zebrania;
 • określenie ilości referatów i koreferatów;
 • ustalenie terminu i miejsca zebrania,
 • Ustalenie porządku obrad, godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia;
 • określenie sposobu wykorzystania wyników narady, oraz dokonania kalkulacji finansowych
 • zapewnienie obsługi technicznej np: rzutniki, nagłośnienie.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA WERBALNA

 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Znaczenie grupy docelowej w formułowaniu komunikatu
 • Typy odbiorców

SZTUKA PREZENTACJI

 • Omówienie celu i struktury komunikatu,
 • Omówienie przebiegu i dostosowanie się do percepcji i potrzeb odbiorców
 • Techniki rozpoczęcia i zamknięcia prezentacji
 • Autoprezentacja
 • Prezentacja w PowerPoint.

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PREZENTACJI

 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Mowa ciała
 • Style gestykulacji prezentacyjnej
 • Kolejność prezentowania informacji
 • Psychologia trudnego odbiorcy
 • Zarządzanie stresem w sytuacji wystąpień publicznych

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • Zastosowanie technik oddechowych i artykulacyjnych
 • Relaksacja
 • Przygotowanie miejsca wystąpienia

PREZENTACJA WYSTĄPIENIA

 • Analiza indywidualnego stylu wystąpienia uczestnika
 • Sposób operowania głosem i ciałem
 • Stosowanie środków wyrazu,
 • Zaangażowanie odbiorców
 • Użycie technik budowania relacji z odbiorcą


Uczestnicy szkolenia w trakcie trwania zajęć będą prezentowali przed kamerą przygotowane przez siebie wystąpienie publiczne na wybrany temat. Nagrany materiał będzie poddany analizie, poczym każdy z uczestników otrzyma sugestie, dotyczące przedstawionego modelu prowadzenia wystąpienia publicznego oraz kopię swojego wystąpienia nagranego na CD.