USŁUGI PRAWNE

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych i karnych-skarbowych,
 • obrona w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
 • obrona w postępowaniu wykonawczym,
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym,
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych:

 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowywanie dokumentów prawnych: statutów, umów, porozumień, dokumentacji patentowej i praw autorskich oraz innych dokumentów.

Prowadzenie firmy

 • prowadzenie negocjacji handlowych i mediacji gospodarczych,
 • windykacja należności,
 • rejestracja, łączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • prawo budowlane
 • prawo transportowe,
 • prawo celne,
 • prawo o ochronie konkurencji i konsumentów.

Problemy prawne dotyczące nieruchomości:

 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • założenie księgi wieczystej,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej,
 • hipoteka.

Prawo rodzinne i kanoniczne:

 • rozwód,
 • separacja,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi,
 • ustalenie sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie wysokości alimentów,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustanowienie umownego ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • usługi prawne i pisma w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego,

Prawo spadkowe:

 • pomoc przy sporządzaniu testamentów,
 • stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia z ustawy i z testamentu,
 • podział majątku spadkowego,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • zachowek,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • dział spadku,
 • umowy dotyczące spadku,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • zbycie spadku.

Odszkodowania i zadośćuczynienia:

 • za szkodę wynikłą ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem majątkowym i osobowym, w tym m.in.: szkodę komunikacyjną, kradzieżową, pożarową i zadaniową,
 • zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia za doznaną krzywdę na ułatwienie poszkodowanemu wykonywania nowego zawodu, jeżeli ten stał się inwalidą jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (renta),
 • za śmierć osoby najbliższej
 • za szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady w zakupionym produkcie bądź dzięki źle wykonanej usłudze,
 • z tytułu naprawienia szkody poniesionej wskutek uchylania się od zawarcia umowy przedwstępnej,
 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie jej przewozu,
 • za szkody z tytułu czynu niedozwolonego,
 • za szkody spowodowane przez małoletnich,
 • zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego,
 • zadośćuczynienie za zmarnowany urlop przeciwko firmie turystycznej.

Zlecenie sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego obejmuje czynności dokonywane w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.