JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED MOBBINGIEM?

Co to jest mobbing i jak się przed nim bronić?

Ponad 10 lat temu do kodeksu dodano cały rozdział o równym traktowaniu bez względu na płeć czy wiek. Tę modyfikację prawa wymusiła na nas Komisja Europejska.

Co to jest mobbing? To działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Wywołują one zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu.
Sprawcą mobbingu mogą  być również koledzy lub koleżanki z pracy, nie tylko przełożony.

Z danych CBOS wiadomo,  że szykanowane w miejscu pracy jest około17% pracowników.

Mobbing pośredni i bezpośredni

Mobbing pośredni to np.:  zmiana stanowiska pracy, na których kompetencje pracownika są niewykorzystane, bo albo praca ich nie wymaga, albo potrzebny jest zupełnie inny zestaw umiejętności.

Bezpośredni mobbing to np.: obcesowe upominanie pracowników przy innych czy chociażby publiczne kwestionowanie ich kompetencji.

Czy sami możemy sobie pomóc?

Jeśli ktoś czuje się mobbowany, w pierwszej kolejności powinieneś powiadomić o sprawie pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego. Jeżeli pracodawca jest jednocześnie przełożonym wówczas trzeba zwrócić się po pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Oczywiście w jednym i drugim przypadku na piśmie. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada Kodeks pracy.
Ostatecznie o tym, czy do mobbingu doszło, w efekcie może tylko zadecydować sąd czy naruszone zostały np. ich dobra osobiste (godność i cześć).

Do sądu z mobberem

W pierwszej kolejności pracownik musi złożyć wypowiedzenie i jako przyczynę odejścia z pracy podać mobbing. Sądem właściwym jest sąd pracy obejmujący terytorialnie siedzibę firmy, w której doszło do mobbingu.

Potem należy sporządzić pozew. Najlepiej poprosić o to prawnika. Jak każde pismo procesowe pozew musi zawierać stałe elementy. Ważne jest też poprawne nazwanie składanego dokumentu.

Następnym  elementem jest tzw. Żądanie, czego oczekuje się od drugiej strony, np. odszkodowania w wysokości … Oczywiście musi się tu znaleźć treściwe uzasadnienie, czyli opis stanu faktycznego najlepiej z dowodami. Pozew powinien być zakończony podpisem osoby go wnoszącej, pełnomocnika takiej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.


Ważne! Wszelkie zachowania, które uznamy za mobbingowe, należy rejestrować, np. przechowywać korespondencję elektroniczną czy rejestrować rozmowy.
Jeśli natomiast dana osoba ma problemy ze zdrowiem (może on wynikać z przyczyn mobbingu), powinna się przebadać.
Nie wszystko jest jednak takie różowe, w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy osobie bezpośrednio odpowiedzialnej za mobbing nic nie grozi. Sąd pracy nie może skłonić firmy do tego, by ją zwolniła. Wszelkie konsekwencje wyciąga pracodawca i tylko on może zadecydować o zwolnieniu sprawcy mobbingu z pracy. Jeśli zaś ofiara mobbingu chce, by sprawca personalnie odpowiedział za swoje czyny, powinna wytoczyć jej proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych.

Kancelaria ARS Artur Suchożebrski

Dodaj komentarz